Latorps byalag

Egenproducerad energi - Sol och Vind

Går det att producera förnybar energi lokalt i Latorp? vindkraft? solenergi? annat?

SOLprojekt -13/14
Sol och vind, latorps egenproducerad energi
Läge 2011/12
Boka solpanel
Vindseminarium
Solel - 2011
PROJEKT 08-09
EGEN ENERGI
Syfte (2008-2009)
Folder, anmälan
Vad hände?
Arbetsgruppen
om Vindkraft
om Solenergi
Rapport
 
Mejla oss
=> till byalaget
LEADER-Mellansjölandet,EU landsbygdsprojekt
 
Illustratör:Emil Eriksson

2008-2009 "Egenproducerad energi - Sol och Vind" har sökt och beviljats bidrag från LEADER, EUs Landsbygdsprogram 2007-2013. Programmet har bl a som mål att förbättra livskvalitet, bredda företagande och främja utveckling av landsbygdsekonomin. "Egenproducerad energi - Sol och Vind" avslutades i juni 2009 och här kan du läsa en slutrapport.

Projekt 2013/14 - Omställning energisystem

2015/16 Projekt solcellsdriven lyktstolpe med rörelsevakt. Teknisk dokumentation.

Lägesrapport 2013-2014

jan 2013 Latorps byalag har ånyo sökt och beviljats EU-pengar. Den här gången för att utveckla kunskap i solenergikunskap. Projektledningen är våra energiska alternativ-energientusiaster; Ingegerd Denander ingegerddenander@msn.com och Anders Holm ah@hma.se. Peter och Reidar Isaksson är också med i projektgruppen. Polygress AB, regionförbundet och ABF stöttar.

Hållbar omställning - solenergi i fokus

Med “Omställning energisystem” vill vi:

- sprida idéerna om hållbar energianvändning och engagera samhället
- förmedla att decentraliserade tekniker tillsammans kan ersätta/komplettera befintliga storskaliga elsystem
- att fler solcellsanläggningar startas upp, kanske gemensam upphandling
- öka nyfikenheten på framtida lösningar; intelligenta nät, vätgaslagring mm

Hur?
Vi bjuder in till kurs i småskalig energiteknik, tittar på de anläggningar vi har i närområdet och åker på intressanta studiebesök, t ex energikullen i Katrineholm. Tanken är också att projektera för en större, medelstor och mindre lokal anläggning samt göra energi och ekonomikalkyler.

När?
Preliminärt har vi tänkt oss det så här:
29 jan - Energibesparing, grundbegrepp el och solceller
12 feb - Ekonomi
26 feb - Montage
15 mar - Studiebesök, Egen El parken i Katrineholm
26 mar - Besök på lokala anläggningar, samling skolan
07 maj - Laborationer Obs! Nytt datum

Kursen kostar 550kr inkl kursboken JOHANS LILLA EGEN EL BOK, men med Leader-pengar endast 100kr. Såsom medlem sponsras du ytterligare och får gå kursen utan kostnad.

Björkv 1 med solceller

Informationsfolder: Kan vi producera vår egen energi?
29 jan 2014 - Energibesparing, grundbegrepp el och solceller

Första kurstillfället presenterade våra kommande träffar och allmän info om energibegrepp. Reidar redovisade sedan vad energibesparingar kan ge, t ex om man tilläggsisolerar eller byter fönster.

Vår vision är att bli självförsörjande så mycket som möjligt, det innebär inte att vi bara ska skapa energi utan också spara och effektivisera vår användning så mycket vi kan.

Presentationsfil från första kurstillfället; Energibesparing, grundbegrepp el och solceller (pdf)
12 feb 2014 - Ekonomi

Peter Isaksson höll i ekonomipasset och breskrev Solens enorma svårgreppbara mängder energi. Visste du att om man lyckas fånga all den energi som solen ger under en timme skulle det försörja jorden hela behov under ett år! Det är ju offatbart. Vi gick igenom:
•Vad är en kilowattimme i världen omkring oss?
•Om man sparar pengar på ”banken”.
•Eller om man sparar samma pengar på sitt eget tak.
•Eller om man lånar pengar för att sätta upp på taket.
•Osäkra faktorer och lite säkrare faktorer.

Vi fick också ta del av ansökningsblanketter för solcellsstöd, hur man gör och att man bör göra det så snart man kan. Det tar antagligen mer än ett år innan pengar kan betalas ut.

Presentationsfil: Solenergi och solekonomi, lite storleksordningar och siffernörderi

Länk till Energimyndighetens Stod-till-solceller

"Lönsamt?" Artikel ur ETC; Hur blev vi så förstörda att vi började diskutera människans överlevnad med begreppet ”lönsam”?
26 feb - Montage

Stefan Andersson håller i presentationen och visar på hur man monterar upp en anläggning på tak eller fristående.

Kurstillfället spelades in och filmen måste nog redigeras något innan den kan lånas ut.

Presentationsfil: Stefan presentation 20140226.pdf

upp upp

15 mar - Studiebesök, Egen El parken i Katrineholm

Följ med på en spännande vandring mellan solcellspaneler och minikraftverk!
Egen El:s visningsanläggning strax utanför Katrineholm erbjuder en rad olika alternativa energilösningar, framförallt solceller och vindkraft, med vars hjälp du kan bli mer eller mindre självförsörjande på el. Genom att producera egen el minskar du ditt köp av och beroende av el från elbolagen. Dessutom bidrar du till en bättre miljö!

Huvudmålet för studieresan är Egen Els visningspark (Kullen) som ligger i Katrineholm. I parken visas olika typer av solceller som idag finns på marknaden och montagesystem- exempelvis träställningar, aluminium, taksystem.

På plats vid visningsanläggningen möter vi Bengt Nordin som berättar om parken och olika lösningar och lämplig teknik för att generera solel. Vidare får vi guidning i möjligheterna med solelproduktion och intressanta frågor att tänka på avseende teknik, installation, ekonomi, administrativa frågor, regler och stöd och bidrag för mikroproducenter.

Resan är ett samarrangemang mellan Latorps Byalag och Regionförbundet Örebro, Energikontoret.


Det både blåste och var solsken, 25 latorpare och några utsocknes följde med på ett mkt lyckat heldagsstudiebesök.

 

 

 

26 mar - Besök på lokala anläggningar

Anders Holm lotsar oss runt i Latorp, samling vid skolan och planerat avslut hos Ingegerd och Skölds torp.

 

7 maj - Laborationer

vad kan Anders Holm ha hittat på till detta tillfälle?

upp upp

 
Lägesrapport 2011-2012

Påskaftonen 2012

Dåtid - Nutid - Framtid

Anders Holm håller öppet hus och visar sin resa med solenergi som intresse. På 80-talet var det Solvärme med släta paneler för värme och varmvatten. På 90-talet blev det vacuumrör och solvarmvatten - det var dåtid. I Nutid är det luftsolfångare, solcellsel och On-grid (Monokristallina paneler, inverter). Anders har även planer för framtiden och berättar om Solcellsel, Vindel, Smart-grid, mikroformat - Monokristallina paneler, vindgenerator, batteri, inverter...

I och med EU-projektet "Tysslinge – Ervalla, för företagande och boende"räknar vi med att bilda en grupp som jobbar med energifrågor, kanske bildar en kooperation som kan köpa in både material och arbete till ett rimligare pris än om vi var o en går ut o sonderar marknaden. Den stora vinsten med ett sådant här projekt är att förmedla kunskap, att vi alla delar erfarenheter o kunskap o blir lite miljöklokare!

Här Anders presentationsfil: Solenergi

Anders Holm
Ingelstav.11
Latorp

anders@hma.se


2011 Latorps byalag samlar energi och kunskap för att kunna gå igång med "Egenproducerad energi, del II". Du är hjärtligt välkommen att inspirera och inspireras i vårt kommande projekt. Kanske en del av Tysslinge områdesnämnds LEADER-projekt för "Tysslinge – Ervalla, för företagande och boende". Här skriver vi bl a i vår avsiktsförklaring: "Vi vill förbättra livskvaliteten, miljön och främja en hållbar utveckling i vår bygd, få igång flyttkedjor, stimulera nybyggnation och utveckling av de servicefunktioner som krävs för ökat boende. " Länk till projektplan.

Fundering, är det inte dax att få till lite belysning vid återvinningsstationen? En stolpe driven av solen o rörelsestyrd... Tänkta tankar finns som behöver utvecklas... Vill du vara med?

Kontaktperson: Ingegerd Denander, sving-o-sol@latorpsbyalag.se

Vår skribent under Egen energiprojektet, Marianne Lindeborg, fortsätter att hjälpa oss med underlag till denna sajt.

2011 11 11
Konferens vädrade allt om vindkraft i länet

Medan Latorps energiprojekt tar det lite lugnt pågår utvecklingen mot mer förnybar energi för fullt i den större skalan.

För att redovisa och diskutera aktuellt om vindkraften i länet och Sverige anordnade Regionförbundet Örebro konferensen Mellansvensk Vindkraftsamling 2011 den 10 november. Där berättade en lång rad föreläsare från bland annat Länsstyrelsen i Örebro län, Energimyndigheten, Elmarknadsinspektionen och vindföretag om utveckling, erfarenheter och framtiden för vindkraften.

I Örebro län ska vindkraftverk medverka till att uppfylla Sveriges och EU:s mål för förnybar energi. Idag finns i länet 30 vindkraftverk i drift men ytterligare 136 är planerade. För att få dem på rätt plats är det viktigt att välja bra vindlägen, påpekade flera sakkunniga.

Hittills har Örebro län setts som lite väl vindstilla men med ny teknik och framför allt större vindkraftverk kan också svagare vindar ge ett bra utbyte. Varje meter över 100 meter som tornet är, ger en procent mer el. Dessutom snurrar de stora långsammare än små och stör därför mindre. Små vindkraftverk ger inte tillräckligt, de har det idag trögt på marknaden.

Flera föreläsare påpekade vikten av en bra planeringsprocess med tidig lokal förankring och hur viktiga de lokala samråden med kringboende är för att få acceptans för vindkraftverken. Gärna delägarskap för berörda boende, var ett återkommande förslag.

En forskare redovisade ny forskning om vindkraftverkens effekter på människor, miljö och verksamheter. Bland annat har effekten på hälsa och turismindustrin undersökts. Resultatet i sin helhet finns på www.vindval.se.

Vindkraftverken är här för att stanna och, som regeringens vindsamordnare sade i sin inledning, för klimatets skull är det bara att vi vänjer oss vid dem.

upp

Solceller för egen elproduktion - Är det lönsamt?

Marianne Lindeborg har läst en kurs - Energi och miljö - på Högskolan på Gotland under höstterminen 2011 och delar med sig av sin rapport.

Rapporten redogör för den ekonomiska lönsamheten i egen elproduktion med solceller i en villafastighet. Tre av många solcellspaket för villor som finns att tillgå på marknaden presenteras med paketens innehåll och kort om deras funktion. Med en enkel kostnadskalkyl visas kostnaden för den el som var och en av solcellsanläggningarna producerar av solenergin.

I jämförelse med el inköpt på sedvanligt sätt från ett elbolag blir el från solcellerna i det närmaste dubbelt så dyr. Priset kan dock bli lägre om villaägaren själv kan klara installationen, eller om man avstår från att räkna räntekostnad på investeringen.

Frånsett priset kan dock en solcellsanläggning på lång sikt ge miljönytta och en personlig, om än inte pekuniär, tillfredsställelse.

Ladda ner: Solceller för egen elproduktion - Är det lönsamt?

upp

 

 


 

Energiprojektet Sving-o-Sol 2008-2009 - Syfte

Vi ska undersöka möjligheten att i Latorps byalags regi uppföra vindkraftverk och initiera användaradekvat solvärmeenergi

Vi ska undersöka möjligheterna att få Latorp att bli självförsörjande på energi. Det gäller förnybar energi – helt utan koldioxidutsläpp.
Undersökningar och utredningar sker i Egen-energi-projektet som drivs av en arbetsgrupp med Ingegerd Denander och Ulf Forsberg i spetsen.

I första hand tittar vi på vindkraft och solenergi i olika former.

Projektet har sökt bidrag från Leader, Landsbygdsprogrammet 2007-2013. Programmet har bl a som mål att förbättra livskvalitet, bredda företagande och främja utveckling av landsbygdsekonomin.

 

Syftet med Latorps byalags Egen-Energi-projekt är att göra Latorp självförsörjande på energi.
Genom projektet vill vi ta reda på:
* Om det går att producera förnybar energi lokalt i Latorp
* Med vilken teknik – vindkraft? solenergi? annat?
* Hur mycket som kan produceras
* Till vilket pris?
* Och hur många boende i Latorp med omnejd är intresserade av detta?

Undersökningar, utredningar och förfrågan är igång. Bland annat genom den studiecirkel ”Sving-o-sol” som genomförts i Gjuthuset tre kvällar under hösten.

upp

Projektets gång - minnesanteckningar för vår resa i Energiskogen

Här kan du följa rapporteringen, klicka på datum och följ utvecklingen.

2010: 20/1 2009: 25/2, 6/2, 14/1 2008: v 51-52, 11/12, 10/12, 26/11, 29/10, 25/10, sommaren


2010 20/1 En av arbetsgruppens medlemmar, Marianne Lindeborg, har gått en högskolekurs: Vindkraft grundkurs 7,5 p på Gotlands högskola under höstterminen. Som examination har hon skrivit rapporten: Latorps byalags projekt för egen vindkraft.

Sammanfattning 
I mitten av 2008 startade Latorps byalag i Örebro kommun ett Egen-energiprojekt for  Latorps by och dess cirka 140 hushåll. Syftet var att undersöka möjligheterna för byn att bli  självförsörjande på energi. Projektet omfattade i sin helhet en demokratiprocess samt  utredning av både solenergi och vindkraft; denna rapport redogör för en del av projektet,  närmare bestämt undersökningen av möjligheterna for Latorps byalag att uppföra  vindkraftverk. 

Undersökningarna med urval av lämpliga platser, vindkraftverk och kalkyler inleddes. Snart  framkom ett avgörande hinder for bra vindkraftverk i Latorpsbygden då Luftfartsverket satte  krav pa 54 meter i maximal tornhöjd pa grund av närheten till Örebro flygplats. 
Vindkraftverk med godkänd hojd visade sig inte vara en ekonomiskt lönsam investering. De  alternativ som togs fram väckte heller inte tillräckligt intresse hos Latorpsboma. Inställningen  till vindkraftverk är dock i allmänhet positiv och det framtagna beräknings- och  kalkylunderlaget kan komma att användas for ett eller ett par mindre vindkraftverk, om  nuvarande förhållanden förändras. 

Projektet har på andra sätt gett stort värde genom att hos Latorpsborna ha spridit kunskap  och information om energifrågor och mojligheter till egen produktion, och inte minst väckt  intresse för solenergi i olika former. 

Projektet var till viss del finansierat av Leader Mellansjolandet, EU:s program för främjande  av landsbygdsutveckling, och det avslutades i juni 2009. 


Varsegod och ladda ner och läs!
Latorps byalags projekt för egen vindkraft.pdf

Latorps byalag tackar Marianne för hennes bidrag till projektet, både som skribent och nu med en riktigt läsvärd rapport som vi härmed kan erbjuda dig att läsa.

upp

 

Egen-energi för Latorp? Ja! Om Latorpsborna vill!

25/2 2009 Latorps byalags Egen-Energi-projektgrupp har under ett halvår undersökt möjligheterna för Latorp att bli självförsörjande på energi. Det svar vi nått är ett klart ja - men det var ingen rak väg dit.

Utgångsläget var Latorps bys behov av energi. Vi räknade med cirka 1 500 000 kWh elström som räcker till hushållsel för 300 hushåll eller elvärme för 75 hushåll.

Först utredde vi möjligheterna att placera ett eller två vindkraftverk nära Latorp, men det blev problem med inflygningen till flygplatsen. Luftfartsverket satte en gräns för max 53 meter högt torn och det betydde mindre elproduktion.

Nu har vi en bättre lösning: Latorp har fått erbjudande att bli ägare till ett planerat vindkraftverk i St. Mellösa. Det skulle bli större och ge betydligt bättre utbyte och ekonomi än vindkraftverk med placering nära Latorp. I St. Mellösa ska tornet troligen bli 73 meter och effekten 800 kW.

Vi siktar mot att vindkraftverket blir i sin helhet andelsägt av Latorpsborna. Det kan ses som ”lokal produktion”, ägt av Latorpsbor men placerat där det gör sig som bäst. Produktionen beräknas bli runt 1 600 000 kWh per år. Som det ser ut just nu ska varje andel kosta 5 000 kr och den årliga avkastningen kan komma att ligga runt 5-6 procent.


Till detta kan vi visa fram möjligheter för var och en att satsa på solenergi i form av solpaneler för uppvärmning av luft eller vatten, och solceller för elproduktion. Kanske med gemensamt, prispressande inköp? Det handlar om privata initiativ för det egna huset som framförallt minskar det totala energibehovet.

Därtill har vi tittat på möjligheten att i nejden runt Latorp bygga mindre vindkraftverk, typ gårdskraftverk, och det ska vi arbeta vidare med.

Låter solenergi intressant? Vill du medverka till förnybar och koldioxidfri elproduktion genom att köpa andelar i vindkraftverk?

Mer information ges vid ”Sving-o-sol-träff” med festligheter i Vintrosa Folkets hus den 21 mars kl. 19.00. Föranmälan krävs. Mer info om detta kommer!

Du som ännu inte har anmält intresse för andelar i vindkraftverk och för solenergi, kan meddela namn, adress, telefonnummer och ev. mailadress till Anders Holm, Ingelstavägen 11, eller maila till sving-o-sol@latorpsbyalag.se.

upp

Lokal sol- och vindenergi får utvecklingspengar från LEADER Mellansjölandet

Pressmeddelande från LEADER Mellansjölandet
Publicerad: 2009-02-06 16:03

LEADER Mellansjölandet har rivstartat sin verksamhet med sju nya utvecklingsprojekt. Projekt om lokalt producerad sol- och vindenergi blandas med projekt om kulturarv. Totalt har 356.000 beviljats.

Projekten som beviljats stöd:
Förstudie om lokal sol- och vindproduktion, projektägare Latorps byalag. Projektet beviljas 80.000 kronor för att undersöka förutsättningarna att få Latorpsborna intresserade av att själva producera den energi som byn behöver. Kontaktperson: Eva Overmeer, ordf i Latorps Byalag, tfn 019-29 65 27

Övriga projekt.
Förmedla kulturarv genom ny bagarstuga
, projektägare Mullhyttans Bygdeförening. Projektet beviljas 140 000 kronor för att med hjälp av en ny bagarstuga förmedla en del av kulturarvet genom att lära sig baka bröd på gammalt sätt och få lära sig genuin knuttimring och allt vad det innebär. Kontaktperson: Wivianne Högman, ordf i Mullhyttans Bygdeförening, tfn 0585-404 10, 0585-812 01

Fem projektsökande har också beviljats Kom igång-stöd med max 30 000 kronor

upp

14/1 o lite senare - Vindkraftverk i sikte!

Arbetsgruppen samlas i Ingegerd kök för att än en gång slipa på vår LEADER ansökan och diskutera fortsättningen på projektet, är det dax att bilda någon form av ekonomisk förening eller bygdebolag... Sving-o-Sol?

Ulf har snubblat över några begagnade vindkraftverk till ett förmånligt pris! Kan vi bilda en ekonomisk förening, söka bygglov och erbjuda andelar till hugade spekulanter i vårt område? Är du intresserad av ev andelar hör av dig till sving-o-sol@latorpsbyalag.se. Andelspriset är föreslagit till 5000kr/andel och vi räknar med att kunna sälja 5-600 andelar. Obs, det här är bara förslag... men ett intressant förslag som gruppen ivrigt jobbade vidare med.

Vid närmare eftertanke, nej, projektet är inte så moget att det kan investera redan nu. Först måste intresset från er att bilda "vindkraftsorganisation" vara mer konkret.

Har du tips om hur vi ska få ihop ett riskkapital? Hur hittar vi de stora plånböckerna som är villiga att låna ut pengar till oss? Alla tips mottages tacksamt till sving-o-sol@latorpsbyalag.se

Tillfällig skribent,
Ewa Overmeer

upp

vindkraftverk till Latorp

Är det månne SOLveig och EdVIND som står därborta o bara längtar till Latorps vackra natur? Med eftertanken, nej, det är alldeles för bråttom att investera i dessa verk, vi måste först se hur många intresserade det finns för en ekonominsk förening.

Utdelning av energiprojektinformation

Vecka 51-52 2008 Egen-Energi-projektet ska nu spridas ut över byn och bygden. Under veckorna närmast julhelgen delar ett antal deltagare från arbetsgruppen och studiecirkeln Sving-o-sol ut foldrar till grannar och närboende med mer information. Här ingår frågan om DU är intresserad av egenproducerad energi i form av förnybar solenergi och vindkraft.

DU som är intresserad, anmäl dig senast vid årsskiftet med folderns talong eller via mail till sving-o-sol@latorpsbyalag.se.

DU som anmäler dig
- kommer att bjudas in till informationsmöte (med lite festligheter).
- kan vara med i gruppen som, om allt går i lås, ska få låna luftvärmepanel för testbruk.
- kommer att stå först i tur för andelar i ett eventuellt vindkraftverk.
Om du inte får besök av dörrknackare och folder, tanka ned den som pdf-fil

upp

 

Dynawinds Leif Jonsson presenterade vindkraftsföretaget och bjöd på både kunskaper och kaffe. Dynawind tillverkas torn till vindkraftverk, modell större. Latorpsgruppen hade många frågor till Dynawinds Anders Sjögren.

http://www.morphic.se/sv/DynaWind/

Sving-o-sol studerade vindkraft

2008 Den 11 december var det dags att avsluta höstens studiecirkel Sving-o-sol med en studieresa till energiföretagen Morphic och Dynawind. I snöglopp och snålblåst for studiecirkeldeltagare och arbetsgruppen för Latorps Egen-Energi-projekt västerut för att se och lära mer om vindkraft och annan energiförsörjning.

Första anhalten var Morphic i Karlskoga där utvecklingschefen tog sig tid att visa den nya försöksanläggningen för produktion och lagring av energi med hjälp av vätgas. Ett nykonstruerat 20 kW vindkraftverk hade just monterats upp och det ska ge el till produktion av vätgas som ska lagras i tank och sedan via bränslecell ge el tillbaka när det inte blåser. Anläggningen är tänkt att kunna försörja världens många telekombasstationer som idag har sin el från dieselaggregat. http://www.morphic.se/

Nästa anhalt var hos Dynawind i Kristinehamn, ett dotterbolag till Morphic. Dynawind projekterar, säljer och servar kompletta vindkraftverk och har egen tillverkning av torn, i den större skalan för vindkraftverk 1-3,5 MW. Leif Jonsson och Anders Sjögren bjöd på en intressant presentation, kaffe med bröd och visning av fabriken där Latorpsgänget kunde studera delarna till 100 meter höga jättetorn för ett vindkraftsprojekt i Vänern. Varje torndel genomgick noggrann kontroll och ska tåla orkan 55 meter per sekund.

Frågorna från Latorpsgruppen till Leif Jonsson och Anders Sjögren var många. Leif Jonsson sade att Dynawind för Latorps del skulle föreslå ett vindkraftverk på 1 MW, och kanske Latorp skulle leta efter ett begagnat för att få bästa ekonomi.

Diskussionerna om Latorps självförsörjning av energi lär fortsätta.

upp

Folder med förfrågan går ut till boende i Latorp med omnejd
10 december

Folder delas ut till alla i Latorp med omnejd. Är du intresserad av att lära mer och följa  planerna på Latorp – självförsörjande på energi så anmäl dig till Ingegerd Denander, sving-o-sol@latorpsbyalag.se, eller lägg blanketten från folderna eller annan lapp med ditt namn, adress och telefonnummer i brevlådan hos Anders Holm Ingelstavägen 11.
Har du inte sett foldern? Här är den som pdf-fil
sving-o-sol-folder
Ekonomi och miljö tema i energi-studiecirkeln

26 november

Den 26 november var näst sista sammankomsten i höstens studiecirkel Sving-o-sol, i Latorps Egen-Energi-projekt. Ekonomi och miljö stod på dagordningen.

Det finns en framtida god ekonomi i ett vindkraftverk på 0,9 MW, visade vindkonsult Ulf Forsberg i sina kalkyler. Försåld el och sålda elcertifikat balanserade positivt mot driftkostnader och kostnader för investering. Ett mindre verk typ gårdskraftverk har en sämre kalkyl men kan snart bli lönsamt med stigande elpriser.

Latorps möjligheter till eget vindkraftverk diskuterades, med lägen och med ägarformer. Diskussionerna ska gå vidare med fler deltagare.

Stigande elpriser gör kalkylerna bättre också för solenergi. Solceller för elproduktion är ännu inte vettigt ekonomiskt men oerhört spännande - liksom vätgaslagring av energi! berättade solenergikunnige Anders Holm för de 16 medverkande cirkeldeltagarna.

Tills dess är paneler för uppvärmning av vatten eller luft säkra kort. Särskilt luftpanel för uppvärmning och ventilation av krypgrund är en smart metod för egenenergitillverkning. Planer finns på inköp av en byalagsägd anläggning för utlåning till intresserade bybor som i så fall ska mäta och rapportera resultatet. Andra möjligheter till framtidsamarbete är att de som är intresserade av vattenpaneler går samman, hjälper varandra med installationsfrågor och pressar inköpspriser.

 

Sista cirkelträff blir den 11 december hos företaget Morphic i Karlskoga som visar sin energianläggning med bland annat vätgaslagring av energi. Fler kan vara med och samåkning gäller, kontakta Anders Holm tel 29 63 75.

upp

Start för studiecirkel i Egen-Energi-projektet

Den 29 oktober samlades ett 15-tal intresserade i Gjuthuset för studiecirkeln ”Sving-o-sol” – Kan Latorp bli självförsörjande på el?

Vindkraftskonsult Ulf Forsberg och solenergikunnige Anders Holm ledde denna första studiekväll, berättade och förklarade om vindar och sol, el och energi.

Ett av kvällens tips från Anders Holm var att installera luftsolpaneler för att blåsa torrt i en krypgrund med mögelproblem. Ekonomiskt och lätthanterligt jämfört med den vanliga lösningen luftavfuktare.

Efteråt blåste friska energiska vindar genom gruppens diskussioner. Kanske vi såg en ny möjlighet till energiförsörjning hos flera som berättade att de hade naturgaskällor på sina tomter – små källor men ändå – det är fritt fram för idéer!

upp

 

Så blev det studieresa...

25 oktober

Lördagen 25 oktober laddade arbetsgruppen inför höstens projektarbete och studiecirkel med en studieresa till sydöstra Närkeslätten. Ett tak täckt med solpaneler, Odensbackens numera stängda solpanelanläggning och två vindkraftverk begrundades.

Vindkraften ger den stora möjligheten till energiproduktion. Medan arbetsgruppen kyldes ner av kulingvindarna fixade desamma god el åt kraftverksinnehavarna, i detta fall Kvismardalens Vind EK. Vindsnurrorna producerade på maximal nivå, 800 respektive 850 kW, och hävde ut elen på elnätet till förbrukande spisar och datorer.

upp

Så startade Egen-Energi-projektet:

Sommaren 2008

Redan 2003 började Ingegerd Denander tala högt om att Latorp borde kunna göra egen energi, kanske inte billigare men med höga miljöpoäng! Idén kravlade in i Byalagets protokoll som en idé att göra Latorp självförsörjande på energi.

Våren 2008 var idén mogen och byalaget tog beslut om en arbetsgrupp. Ingegerd tog kontakt med vindkraftskonsult Ulf Forsberg och han var med på noterna. Prat om solenergi drog med byns egen solenergisakkunnig Anders Holm. Prat om placering av ett vindkraftverk intresserade Gunnar Jonsson med vindpinad kulle lämplig för vindkraftverk. Prat om informationsbehov drog med en utsocknes frilansjournalist Marianne Lindeborg som hade hum om kilowatt och elnät. Mer prat och även Marianne Ahlstrand var med på båten.  

Hösten 2008 satte projektarbete fart på allvar med ansökan om bidrag från Leader Mellansjölandet, EU:s program för främjande av landsbygdsutveckling.

upp

 

 

 

Arbetsgruppen under Sol & Vindprojektet 2008-09

Ingegerd Denander, projektsamordnare och initiativtagare ingegerddenander@msn.com

Ulf Forsberg, projektledare och vindkraftskonsult ulf.forsberg@fobeing.se

Anders Holm, sakkunnig solenergi
ah@hma.se

Marianne Ahlstrand, politiskt engagerad
marianne@ahlstrand.se

Gunnar Jonsson, markägare
Marianne Lindeborg, skribent med specialitet energifrågor


upp


 

 

Lite om vindkraft

2008 Vindkraft är den energiform som växer snabbast i världen. De senaste fem åren har vindkraften ökat med 25 procent per år.
Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elektrisk energi. Vindkraften producerar el när det blåser mellan 4 och 25 sekundmeter men är som mest effektiv vid vindstyrkor på 12-14 meter per sekund. Det är viktigt att placera vindkraftverk där det blåser mycket.

Det finns i dag cirka 900 svenska vindkraftverk. Men trots att vindkraften kontinuerligt byggs ut svarar vindkraften fortfarande för en mycket liten del av Sveriges elförsörjning. År 2007 producerades cirka 1,4 TWh el från vindenergi. Det motsvarar cirka 1 % av Sveriges totala elproduktion. Vårt södra grannland Danmark är en av världens största vindkraftsproducenter. Där svarar vindkraften för cirka 20 procent av landets energiförsörjning.

Vindkraft ger inga som helst utsläpp till miljön. Däremot påverkar vindkraftverken landskapets utseende och orsakar en del buller på nära håll. Det är därför viktigt var i landskapet man placerar vindkraftverken.

Källa: www.energimyndigheten.se. Där finns mycket information och länkar om vindkraft.

 

 

 

upp

Emil Eriksson


Lite om solenergi och möjlighet att låna en sol/luftpanel!

2008 Solenergi handlar om att ta tillvara den energi som solen erbjuder oss. Gratis, förnybart och ganska ofta på vårvintern, våren och sommaren. Solens energi kan användas för att värma vatten eller luft, eller för att producera el.

Solpaneler monteras ofta bäst på hustak där solens strålar träffar rakt på panelen. En södervägg kan också vara en bra placering, speciellt om man vill ta tillvara värmen från vinterns sneda solstrålar.

Så kan solenergin användas:
* Solpanel för att värma varmvatten. 50 procent av varmvattenbehovet kan erhållas med 2-4 kvadratmeter solpanel. Är lönsamt redan idag.
* Solpanel för lufttorkning av källare eller krypgrund. Kan vara en intressant lösning för hus med höga radonhalter. Prov och mätningar behövs.
* Solcellspanel för produktion av el. Är fortfarande väldigt dyra men utvecklingen går med rasande fart. IKEA planerar att börja sälja solcellspaneler under 2009. Bör bli prisvärt. När det gäller elproduktion är energilagring en aktuell fråga. Här kommer vätgasteknik in i bilden som en framtida möjlighet.

Mer info om solenergi: Branschföreningen Svenska solenergiföreningen www.svensksolenergi.se.
Produkter: www.aquasol.se, www.sol-vent.se (Fler bra alternativ finns).

Boka och låna sol/luftpanel!

Anders Holm håller ordning på utlåningen av den vandrande luftsolpanelen för att blåsa torrt i t ex en krypgrund med mögelproblem eller torka ved. Ekonomiskt och lätthanterligt jämfört med den vanliga lösningen luftavfuktare. Du får låna den en månad om du är medlem i Latorps byalag. (och är du inte det så kan du ju bli, 100kr / hushåll/år)

Kontakta Anders ah@hma.se om du vill boka panelen.

 

 

upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mellansjölandet EUs landsbygdsprogram