Latorps byalag - Dåtid, Nutid, Framtid - musik, konst, samhällsengagemang, cykelbana, midsommarfirande, julgröt, skola, dagis
Startsidan Om byalaget Anslagstavlan Latorpabladet Kontakta

Om byalaget

∙Bli medlem ∙Stadgar för Latorps byalag


Latorps byalag blev en förening 1998 med syfte att:
- förena byborna
- verka för att få en levande, aktiv och hållbar bygd
- bli en kraftfull pådrivare i frågor om vårt närsamhälleBli medlem

Som medlem stödjer du byalagets arbete till en ringa kostnad och till mycken glädje för dig och andra. Vi har valt att ha en låg avgift och finansierar arbetet med ideella krafter och god och glad sammanhållning. Vill du sätta in ett högre belopp så är det hjärtligt välkommet.

Våra styrelsemöten är öppna för alla medlemmar som vill delta i samhällsdiskussionen. Du har tillgång till olika aktiviteter och möjlighet att, genom byalaget, driva något du känner för.

Vi vill gärna bli fler medlemmar, det kostar endast 100 kr per hushåll (200 kr för förening) men du får betala mer till stöd för vår verksamhet. Sätt in pengarna på Latorps byalags bg 5104-3982, swisha till 1234419271 eller betala kontant till kassören, Carina Waldesjö.

Ju fler vi är desto bättre blir det, välkommen du också!
Stadgar för Latorps byalag

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Latorps byalag.

§ 2 Föreningens syfte och ändamål
Latorps byalags ändamål är att tillgodose Latorps invånares intressen och tillse att Latorp är en bra ort att leva i. Föreningen är ideell (idéburen) samt religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 3 Medlemskap och anslutning
Till medlem kan antagas enskild person eller familj med intresse för föreningens ändamål. Medlem är den som betalat medlemsavgift eller som utsetts till hedersmedlem. Förening kan antas som stödmedlem.

§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs vid årsmöte. Förenings stödmedlemsavgift är dubbel medlemsavgift. Ett hedersmedlemskap är avgiftsfritt.

§ 5 Utträde
Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Medlem som efter en påminnelse inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 6 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 7 Föreningens beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.
Årsmöte hålls varje år senast den 31 mars. Vid årsmöte har varje medlem en röst och förening två. Omröstning sker öppet, men sluten omröstning skall äga rum om någon begär detta. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Extra årsmöte kan hållas när styrelsen anser det erforderligt eller då minst 40 % av medlemmarna begär detta.
Kallelse till årsmöte med föredragningslista anslås 14 dagar innan på befintliga anslagstavlor i Latorp.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare/protokollförare för mötet
3. Upprättande av röstlängd samt val av 2 rösträknare – ej samma personer som nedan
4. Val av två justerare att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
5. Fråga om årsmötet behörigen utlysts
6. Godkännande av föredragningslista
7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar
10. Beslut om ansvarsfrihet för verksamhetsåret
11. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår
12. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning, varav en skall utses till sammankallande
15. Behandling av ärende som styrelsen vill ta upp på årsmötet
16. Motioner från enskilda ledamöter, vilka skall vara styrelse tillhanda senast tre veckor före
årsmötet

§ 8 Styrelsen
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar. Det åligger styrelsen att verka för föreningens ändamål, att verkställa fattade beslut samt att sköta föreningens ekonomi och bokföring.
Föreningens styrelse består av sju ordinarie ledamöter samt två suppleanter, vilka har närvarorätt vid styrelsemöten. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Två revisorer väljs med en mandattid på två år. Ledamöter och suppleanter väljs vid årsmöte för en mandattid av två år. De medlemmar som ansvarar för olika intressegrupper adjungeras till styrelsen.
Styrelsen sammanträder minst fyra ggr per år. Beslutsprotokoll skall föras.
Styrelsen är beslutför då ordförande samt minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 9 Valberedning
Årsmötet utser valberedningen, som skall bestå av två ledamöter vilka väljs med en mandattid på två år.

§ 10 Revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av revisorerna. Alla erforderliga handlingar skall lämnas till revisorerna i god tid före årsmötet.

§ 11 Ändring av stadgarna
Ändring av stadgarna fattas med två tredjedels majoritet av samtliga avgivna röster vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

§ 12 Upplösning
Vid eventuell upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.
Om inte annat föreskrivs, vad gäller användandet av byalagets tillgångar, skall i beslutet om upplösning anges att föreningens tillgångar inte får fördelas bland medlemmarna utan skall användas till bygdeutvecklingsbefrämjande ändamål.

§ 13 Giltighet
Dessa reviderade stadgar träder i kraft från och med årsmötet 2004-02-26.

Upp


Logga in här
Användarnamn

LösenordE-Tjänster
Som medlem kan du affischera på anslagstavlan, diskutera, prenumerera, läs mer

Latorps Byalag info@latorpsbyalag.se Bankgiro: 5104-3982

By: Daniel Chronlund 2006 - Administratör

Emil Eriksson, ung konstnär a la Latorp Linnea och David underhåller Vi vill ha asfalterad cykelbana Midsommarfirande i Latorp Traditionell julgröt med Latorps byalag Latorps idylliska skola, fritids och dagis Latorps byalag - dåtid, nutid och framtid